Produkcja Sadzonek Truskawek

Truskawka

Co prawda nie jest o warzywach ale jest równie ciekawe :)

...od superelity do oryginału...

Najlepsze i najzdrowsze sadzonki uzyskuje się z młodych, nie owocujących, dobrze wyrośniętych roślin matecznych. Jednoczesne produkowanie na tej samej plantacji owoców i sadzonek obniża wielkość produkcji i pogarsza jakość otrzymanego materiału sadzeniowego.

     Produkcję sadzonek wysokiej jakości, czystych odmianowo oraz wolnych od najgroźniejszych chorób i szkodników, prowadzi się w specjalnych elitarnych matecznikach. Cały cykl produkcji dzieli się na 3 etapy.

      W pierwszym etapie uzyskuje się materiał wyjściowy w stopniu superelity, służący do dalszego rozmnażania. Matecznik superelity zakłada się każdego roku z sadzonek wolnych od wirusów, otrzymanych z merystemów roślin poddanych termoterapii. Do termoterapii pobiera się sadzonki z owocujących roślin najcenniejszych klonów poszczególnych odmian charakteryzujących się wysoką plennością i jakością owoców.

W etapie produkcji sadzonek w stopniu superelity prowadzi się intensywną selekcję negatywną. Podczas dwu-trzykrotnych szczegółowych lustracji, przeprowadzonych od maja do końca lipca, usuwa się wszystkie rośliny słabe z objawami chorób wirusowych oraz oponowane lub podejrzane o porażenie przez roztocza.

Bardzo dużą uwagę zwraca się również na czystość odmianową, to znaczy nie dopuszcza się aby między sadzonkami poszczególnych odmian rozrastały się sadzonki innych, sąsiednich odmian. Usunięcie roślin obcych odmianowo musi być przeprowadzone wcześnie, zanim wytworzą się rozłogi i sadzonki. Nie można dopuścić do kwitnienia i owocowania roślin matecznych. Koniczne jest zatem usuwanie kwiatostanów. Dzięki usunięciu kwiatostanów rośliny mateczne lepiej wytrzymują okresy upałów i suszy, co między innymi pozwala na wcześniejsze tworzenie się rozłogów i silnych sadzonek.

     W drugim etapie produkcji, w którym na plantacji założonej z sadzonek w stopniu superelity uzyskuje się materiał w stopni elity, prowadzi się selekcję negatywną oraz zabiegi fito-sanitarne, chroniące rośliny przed chorobami grzybowymi i szkodnikami.

     Trzeci etap to produkcja sadzonek w stopni oryginału. Na plantacjach obsadzonych roślinami w stopniu w stopniu elity kontroluje się zdrowotność oraz czystość odmianową. Sadzonki w stopniu oryginału przeznaczone są do dalszej jednorocznej reprodukcji, w wyniku której otrzymuje się sadzonki w stopniu odsiewu kontrolowanego służące do zakładania plantacji owocującej.

...warto zatem zapytać się producenta sadzonek co kupujemy :)